Eksotične vrste v naši destinaciji

01.06.2019

Za varstvo narave je na območju zeleno certificirane destinacije Nova Gorica (območje Mestne občine Nova Gorica) pristojen Zavod RS varstvo narave – Območna enota Nova Gorica. V destinaciji so prisotne iz leta v leto več invazivnih vrst, med njimi so: donavska podust, želva rumenovratka, kanadska zlata rozga, topinambur, japonski dresnik, črnoplodni markač, ambrozija, dresnike, veliki pajesen, …

V teku je projekt LIFE FOR LASCA (www.lifeforlasca.eu), v katerem sodelujejo slovenski in italijanski partnerji. Njegov namen je od leta 2017 do 2021 na območje Vipave ponovno nasleliti populacijo primorske podusti. Glavni razlog za njeno izginotje je prisotnost donavske podusti. Istočasno bo Zavod za ribištvo odstranil iz Vipave še soma, ki ni tukajšnja avtohtona vrsta.

Projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava (www.projektvipava.si) bo trajal od leta 2017 do 2021. Zavod za ribištvo Slovenije skupaj s partnerji (Zavodom RS Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcijo RS za vode, Občino Ajdovščino, Občino Miren Kostanjevico in Mestno občino Nova Gorica) izvajajo ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Projekt v ospredje postavlja biotsko raznovrstnost – pestrost organizmov in njihovih bivališč V Vipavski dolini. V okviru projekta odstranjujejo tujerodne vrste rastlin (kot npr. želve rumenovratke), vzpostavljajo pretočnost rokavov, izboljšujejo prehodnost pragov za ribe, odstranjujejo zarast na zaraščajočih traviščih, vzpostavljajo nove mejice … Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline, z glavim ciljem izoljšanja stanja kvalifikacijskih Natura 2000 vrst laška žaba (Rana latastei), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), močvirski krešič (Carabus variolosus), vidra (Lutra lutra), močvirska sklednica (Emys orbicularis), črnočeli srakoper (Lanius minor), hribski škrjanec (Lullula arborea), strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in rogač (Lucanus cervus).

Ukrepi, ki jih izvajajo proti invazivnim tujerodnim rastlinskim vrstam, so večkratna košnja. Na zavodu RS za varstvo narave – Območna enota Nova Gorica usmerjajo kmete h košnji, vodarje k uporabi avtohtone prsti in sonaravni izvedbi ukrepov na vodotokih … Temeljna dokumenta, ki urejata to področje, sta: Zakon o ohranjanju narave –ZON in Uredba o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami.

Predavanja in dogodki o temah narave, ki so namenjeni javnosti: 

ar©tur