Sabotin

Hrib Sabotin (608 m) leži na stiku predalpskega, submediteranskega in dinarskega območja. Proti jugu gleda na Novo Gorico, zahodu na Brda, vzhodu na Sveto Goro in Trnovsko Banjško planoto ter zre proti severu na Alpe.

V njegovi flori so zastopane tako srednjeevropske in južnoalpske vrste kot dinarske, submediteranske in celo mediteranske vrste: med prave sredozemske vrste sodi npr. črni hrast (quercus ilex), na osojnih pobočjih rastejo alpske razširjene vrste npr. lepi jeglič (primula auricula) … Na Sabotinu je najbolj ogrožena flora kraške gmajne, zaradi opuščene rabe košnje in paše. Posledica je zaraščanje in širjenje gozdnega roba.

Pobočje Sabotina s skalnimi stenami spada v območje južnega roba Trnovskega gozda, ki je mednarodno pomembno z vidika ohranjanja ptičjih vrst: kačar (circaetus gallicus), skalni strnad (emberizia cia), beloglavi jastreb (gyps fulvus) …

Na Sabotin vodijo pešpoti in kolesarske poti. Zanimiv je zaradi svoje flore in favne ter bogate zgodovine. Celotno območje je proglašeno za čezmejni Park miru

www.sabotin-parkmiru.si

ar©tur