Program desetih Škrabčevih dnevov

od 13.10.2017 do 13.10.2017

od 09.00 do 18.35

Organizator: Univerza v Novi Gorici, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Nova Gorica - Univerza v Novi Gorici

9.00–9.15: Sprejem referentov in prijava    

9.15–9.30: Pozdravna nagovora   

9.30–9.55: VLADO NARTNIK: Od nizanja prislovov do določnega člena pridevnikov  

9.55–10.20: LANKO MARUŠIČ in PETRA MIŠMAŠ: Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije  JERICA SNOJ: Leksikalna sinonimija kot predmet slovarskega prikaza  

10.20–10.45  

10.45–11.00: Odmor  

11.00–11.25: LUKA HORJAK: Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih   

11.25–11.50: HELENA DOBROVOLJC, ALEKSANDRA BIZJAK KONČAR in TINA LENGAR VEROVNIK: Spletna Jezikovna svetovalnica za slovenski jezik in normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev  

11.50–12.15: PETRA MIŠMAŠ, TJAŠA POPOVIĆ in ROK ŽAUCER: Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika  

12.15–13.15: Odmor za kosilo   

13.15–13.40: IRENA OREL: Prvi slovensko-italijanski slovar Vodnikove priredbe Linhartove komedije Veseli dan ali Matiček se ženi v slovnici Vincenca Franula Weissenthurna Saggio grammaticale italiano-cragnolino (1811) (Ob Franulovi 200-letnici smrti)  

13.40–14.05: HERTA MAURER-LAUSEGGER:  Koroška Duhouna branua in Molitoune bvkvize Andreja Schusterja - Drabosnjaka  

14.05–14.30: JANUŠKA GOSTENČNIK: Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih“  

14.30–14.45: Odmor  

14.45–15.10: TJAŠA JAKOP: Kraški govor Sovodenj ob Soči  

15.10–15.35: JOŽICA ŠKOFIC: Pridevniški zaimek in števnik v kroparskem govoru  

15.35–16.00: SUZANA TODOROVIĆ: Različnost dekanskega in škofijskega govora rižanske podnarečne skupine slovenskega istrskega narečja pri rabi domačih in romanskih izrazov

16.00–16.15: Odmor  

16.15–16.40: MIJA BON: Pomenska motivacija hišnih imen v Bovcu  

16.40–17.05: KARIN MARC BRATINA: Frazeologija istrskega in kraškega narečja – medjezikovna in kulturnosemantična analiza  

17.05–17.30: ANJA BENKO: Fonološki opis govora Brdinj v Občini Ravne na Koroškem    

17.30–17.45: Odmor    

17.45–18.10: MATIC PAVLIČ: Ujemalna kretnja v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ): pomožnik, predlog ali aplikativ    

18.10–18.35: DAVID BIZJAK: Prispevek jezikoslovca Josefa Marcheta k ozaveščanju furlanske identitete    

18.35: Zaključek konference 

 

ar©tur