Slovenia Green Destination – ankete

datum: 09.05.2016

kategorija: Novice

V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination za destinacijo Nova Gorica, je izvajala Turistična zveza Nova Gorica med podjetji, turisti in prebivalstvom ankete.

Podajamo vam rezultate anket.

ANKETE – PODJETJA

TZ TIC Nova Gorica je poslala anketo turističnim ponudnikom v MONG (prenočišča, turistične agencije, gostinski ponudniki, športne agencije). Odzvalo se je 15,663 % od od tistih ponudnikov v MONG, ki jim je bila posalana anketa.

Rezultati postavljenih vprašanj: 

 • Vrsta podjetja: gostinstvo 54 %, nastanitve 46 %, ponudnik zabave 8 %, ponudnik rekreacije na prostem 8%, prevoz 0% in drugo (hoteli in igralništvo, turistična agencija) 17 %.
 • Na vprašanje ”Ali sodelujete v priznanih programih za podpiranje dostopnosti (sistem potrjevanja ali označevanja, ki ocenjuje dostopnost nastanitvenih prostorov in atrakcij za ljudi z omejeno mobilnostjo)?” je odgovorilo 46 % odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Ali vaše podjetje sodeluje pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja pokrajine (na primer sodelovanje pri dejavnostih izobraževanja o okolju na naravnih območjih/življenjskih prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.)?” je odgovorilo le 23 % pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Če vaše podjetje nudi nastanitev, kolikšna je skupna količina vode, ki se je porabila v vaši poslovalnici v zadnjem obdobju odčitavanja števcev?” smo pridobili od podjetij informacijo o mesečnem odčitek števcev za vodo in dejanski porabi ter število prenočitev. Iz tega sledi, da je poraba sveže vode na turistično nočitev v primerjavi s porabo vode splošnega prebivalstva na osebo na noč 2,14 m3 na nočitev.
 • Na vprašanje ”Ali vaše podjetje sodeluje pri katerem od ukrepov varčevanja z vodo (na primer straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vrtov itd.)?” je odgovorilo 30 % pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Ali v vašem podjetju uporabljate reciklirano vodo?” so vsi odgovirli, da ”ne”.
 • Na vprašanje ”Ali vaše podjetje ločuje različne vrste odpadkov?” so vsi razen enega odgovorili pritrdilno.
 • Vprašanje ”Če vaše podjetje nudi nastanitev, koliko energije ste porabili v zadnjem mesecu, za katerega imate podatke?” je prineslo rezultat, da je bila poraba energije na turistično nočitev v primerjavi s porabo energije splošnega prebivalstva na osebo na noč 275,29 kwh.
 • Na vprašanje ”Ali vaše podjetje uporablja obnovljive vire energije (na primer solarne plošče, biomaso, vetrne turbine itd.)?” je odgovorilo pritrdilno 33 %.
 • Na vprašanje ”Ali je vaše podjetje vključeno v sheme blaženja podnebnih sprememb (na primer zmanjševanje CO2, sisteme z nizko porabo energije itd.)?” so vsi označili odgovor ”ne”.
 • Na vprašanje ”Ali vaše podjetje sodeluje pri kakršnih koli ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe (na primer zbiranje in skladiščenje vode, preselitev turističnih atrakcij, če je to primerno, itd.)?” ni nihče odgovoril pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Ali se vaše podjetje nahaja na „ranljivem območju“ (območje, s poplavami, plazovi itd.)?” je 22 % odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Če vaše podjetje nudi nastanitve, ali imate sobe, ki so prilagojene posebnim potrebam invalidnih obiskovalcev ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo?” je 29 % anketiranih podjetij odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Kolikšen odstotek vaših storitev in blaga (razen hrane in pijače) izvira iz lokalnega okolja, je trajnostne narave in spada v okvir pravične trgovine?” je 56 % anketiranih podjetij označila odgovor več kot 50 %.
 • Na vprašanje ”Ali je vaše podjetje začelo uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije (na primer svetlobne diode)?” je 89 % odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Ali ima vaše podjetje poročilo o trajnosti v skladu z globalno pobudo za poročanje?” je odgovorilo 13 % pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Ali položaj trajnosti vašega podjetja sporočate javno (brošure z informacijami za obiskovalce, spletne strani itd.), torej, ali v sporočanje vključite poseben oddelek, ki poudarja vprašanja in pobude trajnosti?” je 13 % odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Če v vašem podjetju nudite hrano in pijačo, kolikšen odstotek teh proizvodov je proizveden na lokalni/regionalni ravni?” je 43 % anketirancev odgovorilo z odgovorom ”Več kot 50 %”.
 • Na podlagi vprašanja ”Koliko žensk in koliko moških je zaposlenih v vašem podjetju?” smo dobili rezultat, da je 43,44 % žensk in 56,55 % moških.
 • Na vprašanje ”Ali je na položaju generalnega direktorja v vašem podjetju ženska ali moški?” je 44 % vprašanih odgovilo ”ženska”.
 • Na vpršanje ”Če vaše podjetje nudi nastanitve, kakšna je vaša povprečna cena sobe?” smo pridobili odgovor, povprečno oceno 37€.
 • Na vprašanje ”Koliko zaposlenih imate prek celotnega leta?” smo pridobili odgovore:  zaposleni s polnim delovnim časom 87,77 %, zaposleni s skrajšanim delovnim časom 10,25 %, sezonski delavci 1,17 %, pripravniki/stažisti 0,25 % in drugo 0,55 %.
 •  Na vprašanje ”Ali vaše podjetje nudi programe študentskih pripravništev?” je 63 % odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Ali se je v vašem podjetju v preteklem letu opravil pregled požarne varnosti?” je 88% odgovorilo pritrdilno.

 

ANKETE – TURISTI

Turistična zveza je izvajala anketiranje turistov v prostorih TIC-a Nova Gorica. Deloma smo podatke pridobili tudi od turisitčnih ponudnikov, ki so na svojih recepcijah ponujali anketni vprašalnik ter QR povezavo na spletno anketo. Anketni vprašalniki so bili v angleškem in italijanskem jeziku.

 • Na vprašanje ”Zakaj ste izbrali našo destinacije kot vaš potovalni cilj?” so turisti večinoma odgovorili: Ustavil sem se na poti skozi destinacijo (23 %), Rad odkrivam naravo (20%), Rad odkrivam kulturo (19%), Zanimajo me aktivne počitnice (13 %), Zanima me ponudba term (1 %), Rad odkrivam lokalno tradicijo (6 %), Rad odkrivam kulinariko (5 %) in Drugo (13 %).
 • Na vprašanje ”Katero obliko prevoza ste uporabljali?” je odgovorilo 57,89 %, da so uporabili javni prevoz ali mehko mobilnost (kolo, avtobus, vlak, peš, štopanje) za prihod do destinacije in po destinaciji pa 49,63%.
 • Na vprašanje ”Od kod ste pripotovali danes?” jih je odgovorilo 32 % od doma, ostali pa iz drugih destinacij. Od doma so prišli iz: Italije, Poljske, Francije, Madžarske, Slovenije, Avstralije, Avstrije, Velike Britanije, Nizozemske, Češka, Španija, Nemčija in Belgija.
 • Na vprašanje ”Je to vaš prvi obisk te destinacije?” je 73 % anketirancev odgovorilo, da je prvič v destinaciji.
 • Na vpršanje ”Koliko ste porabili na osebo na dan med vašim bivanjem? (vključno z nastanitvijo, prevozom znotraj destinacije, hrano in pijačo, nakupovanjem in stroški zabave)” je 37 % anketirancev odgovorilo ”25-50 €”, 18 % jih je odgovoilo ”< 25 €”, 26 % jih je odgovorilo ”50–100 €”, 12 % jih je odgovorilo ”100–200 €”, 8 % pa ”> 200 €”.
 • Na vprašanje ”Ste prespali tukaj?” je 68 % odgovorilo pritrdilno.  Turisti so preživeli v povprečju 3,19 noči na destinaciji. Tisti, ki so preživeli v destinaciji le en dan, pa v povprečju 4,69 ur.
 • Na vprašanje ”Se zavedate prizadevanj in pobud za trajnost na tej destinaciji?” je pritrdilno odgovorilo 52 % vprašanih.
 • Na vprašanje ”Na splošno sem zadovoljen/na s svojim obiskom destinacije.” je odgovorilo pritrdilno 86,89 % obiskovalcev. 

 

ANKETE – PREBIVALSTVO   

Turistična zveza Nova Gorica je ankete za prebivalstvo oglaševala na socialnih omrežjih Turistične zveze Nova Gorica Facebook (Nova Gorica Tourism) in Twitter (Nova Gorica Tourism), na socialnem omrežju MONG Facebook (Mestna občina Nova Gorica), novica na spletni strani www.novagorica-turizem.com, objave na tedenskem sporočilu za javnost Turistične zveze TIC Nova Gorica, osebno smo dali anketo v reševanje domačim obiskovalcem v TIC-u… k sodelovanju smo povabili druge v mailing listi Turistične zveze Nova Gorica.

 • Na vprašanje ”Na splošno sem zelo zadovoljen/na z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma.” je 58,39 % anketirancev odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Na splošno sem zelo zadovoljen/na s turizmom na naši destinaciji.” je 65,86 % anketirancev odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Kakšen vpliv ima turizem po vašem mnenju na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino vaše destinacije?” je 95,60% anketirancev odgovorilo ”Pomaga pri ohranjanju.” ali ””Pomaga pri izboljševanju.”
 • Na vprašanje ”Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi.” je 96,84 % anketirancev odgovorila pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi.” je 82,91 % odgovorilo pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Kakšne učinke ima turizem po vašem mnenju na kakovost vašega življenja na vaši destinaciji?” je odgovorilo 94,19 % pritrdilno.
 • Na vprašanje ”Kaj bi v Mestni občini Nova Gorica izpostavili kot zeleni adut, so bili odgovori nalsednji: Panovec, zelenice v mestu, Banjšice, Vogršček, Vipavska dolina, trnovski gozd, lokve, Ravnikarjeva drevesna zasaditev, zeleni/ekološki proizvodi na podeželju (radič, vino, češnje, oljčno olje), prireditve z zeleno vsebino, domači lokalni izdelki, šport, Soča, Sabotin, pešpoti, kolesarjenje, dizerfikacija naravnih in kulturnih znamenitosti, Sveta Gora, vrtnice, Borov gozdiček, pestrost in edinstvenost prostora, ekološke kmetije in Škabrijel. 
 • Anketo za prebivalstvo je odgovorilo 46% moških in 54 % žensk, predvsem strarosti 25-49 let (61%). Večina anketiranih je odgovorila, da so zaposlena s polnim delovnim časom (30 ali več ur na teden) – 59 %. 

 

 Več o projektu SLOVENIA GREEN: www.slovenia.info

ar©tur